Wednesday, 7 October 2009

Sıklık Zarfları

FREQUENCY ADVERBS

İngilizce Sıklık Zarfları

Frequency Adverbs / Sıklık Zarfları Meaning / Anlamı
Always 100% (Daima, her zaman)
Usually 90% (çoğunlukla)
normally / generally 80% genellikle
often / frequently 75% (Sıksık)
Sometimes 50% (Arasıra, bazen)
occasionally 30%ara sıra
seldom / rarely 10% (Nadiren)
hardly ever 5% hemen hemen hiç
Never 0%(Asla, hiçbir zaman)

Sıklık zarflarının cümle içindeki yeri

*Sıklık zarfları esas fiilden önce kullanılır "Subject + adverb + main verb".

I always remember to do my homework.

*Cümlede “to be” fiili varsa sıklık zarfı be fiilinden sonra kullanılır "Subject + to be + adverb"

They are never pleased to see me

*Cümlede yardımcı fiil kullanıyorsak sıklık zarfı yardımcı fiil ile esas fiilin arasında kullanılır. (have, will, must, might, could, would, can, etc.) "Subject + auxiliary + adverb + main verb"

She can sometimes beat me in a race

*“have to” kullanılan cümlelerde sıklık zarfı “have to” dan önce yer alır.

We often have to wait for the bus.

*Usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally sıklık zarfları birer cümlenin başında ya da sonunda kullanılabilir. ”often” cümlenin sonunda ise genellikle “very” yada “quite” ile birlikte kullanılır.

He is not angry usually.
I don’t talk to him often.
Often he walks.
He walks quite often.

*Always, seldom, rarely, hardly, ever, never sıklık zarfları cümlenin başında yer almaz.

*Hardly ever ve never sıklık zarfları pozitif cümlelerde kullanılır. Ancak kullanıldıkları cümleye negatif bir anlam verirler.

She hardly ever comes to my parties. (O verdiğim partilere hemen hemen hiç gelmez.)
They never say ‘thank you’. (Onlar asla teşekkür etmezler.)

*ever sıklık zarfı soru cümlelerinde ve negatif cümlelerde kullanılır ve ever sıklık zarfı genellikle present perfect tense cümlelerinde kullanılır.

Have you ever been to New Zealand?
I haven’t ever been to Switzerland. (The same as ‘I have never been Switzerland’).

Sıklık zarflarının olumsuz cümleler içindeki yeri

İngilizce sıklık zarfları olumsuz cümlelerde olumsuzluk eki olan “not” dan sonra gelir.

I don’t always get up early.
She doesn’t always study very hard.

Örnekler ( examples ) :

They always eat breakfeast at home.
I seldom take a bus to school.
They are often at home after school.
She rarely drinks coffee.
We usually go for a walk in the park.
I normally go to the gym.
I occasionally eat junk food.
I hardly ever drink alcohol.

////////////////////////////////////////////////////

Zarfları kullanım şekillerine göre gruplara ayırabiliriz.

Derece/Miktar Zarfları:Fiilin yapılış derecesini bildiren zarflardır/quite, completely, extremely, enough
Yer Zarfları:Fiilin yapılış yeri hakkında bilgi veren zarflardır/everywhere, around, anywhere
Zaman Zarfları:Fiilin yapılış zamanını bildiren zarflardır/now, today, then, still
Tarz Zarfları:Fiilin yapılış şeklini, tarzını bildiren zarflardır/slowly, quickly, happily
Cümle Zarfları:bütün cümleyi etkileyen zarflardır./clearly, probably, certainly
Soru Zarfları / How, When, What

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?